Alifaan Foshi

Alifaan Foshi

އަލިފާންފޮށީގައި ރައްކާކުރެވި ހިއްސާކުރެވިފައިވަނީ ބަގާވާތަކުން ރައްޔިތުންގެ ބާރުކަނޑުވާލެވިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ދިވެހީންނަށް ކުރެވޭ ފިކުރުތަކުގެތެރެއިން ބައެއް ފިކުރާއި ޝުއޫރު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *