Sounding the Monsoon

މިއީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހިނގާ މޯސަމީ ވަޔާއިއޮޔާ އެކުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ގައްދޫގައި ޒަމާނުއްސުރެ ހިންގަމުން އަންނަ ތުނޑުކުނާ ވިޔުމުގެ މުއްސަދި އާދަކާދަ އާމެދު މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހިންގާ ރިސާޗެއް. މިކަމުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ނަކަތްތެރިކަމާއި، ހުވަދޫ އަތޮޅާއި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރިތަކާމެދު އުފެދިފައިވާ ދަތުރުފަތުރާއި، ވިޔަފާރި، އަދި ސަގާފީ އުނގެނުމުގެ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ވާހަކަ، ލަވަ، އިލްމު، މިއުޒިކު، ބަހުރުވަ އަދި އާދަކާދައާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި އަޑުތަކުގެ ރެކޯޑިންގ އެއްކުރުމަށް އުންމީދުކުރަން. ހާއްސަކޮށް، ގައްދޫއަށް ހާއްސަ ތުނޑުކުނާ ވިޔުމުގެ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން އެމަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތާއި، މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މާހައުލުތަކުގެ އަޑުތަކުގެ ރެކޯޑު އެއްކުރުމަށް ގަސްތުކުރަން. މި މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނީ މޫސުމީ ބަދަލާއި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމާބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލާ މައުލޫމާތާއި ޑިޖިޓަލް މެޕިންގ އާއެކުގައި ގައްދޫއާއި އަދި ވަށައިގެންވާ މާހައުލާބެހޭ ވާހަކަތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ އާކައިވެއްގެ ގޮތުގައި

ޖެނުއަރީ 2023

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބައިވެރިން : އަޓޯލްސްކޭޕް / ފޯޑީ އައިލަންޑް / ޕ. ޖޮނަތަން ކޭން

ރިސާޗު ފަންޑުކުރީ: ޕްރިންސް ކްލޯސް ފަންޑް ފޮ ކަލްޗަރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާ ގޯތު އިންސްޓިޓިއުޓް

SOUNDING THE MONSOON:

Weaving with the Nakaiy Seasons

‘Sounding the Monsoon’ is a collaborative project in the Maldives that entwines local knowledge of Huvadhu atoll Gadhdhoo’s women’s weaving with scientific representations of monsoonal climate change. These two forms of climate knowledge are linked by the Maldivian Nakaiy calendar, an indigenous monsoonal calendar; which responds to the rhythms of daily, monsoonal life in the islands. The project’s approach is ‘sounding’, a method of critical listening, collection and archiving of environmentally-linked sound and music, and the performance and remediation of these soundscapes in the Maldives. We propose using digital tools to reinterpret geospatial climate mapping of the monsoon in light of the embodied sounds and rhythms of weaving in relation to the environments and histories related to this practice.

The project work will take place in Huvadhu atoll and Male’ city of Maldives from March 2021 to the middle of 2023.

Find out updates on our project blog

Sounding the Monsoon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *