މިއީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހިނގާ މޯސަމީ ވަޔާއިއޮޔާ އެކުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ގައްދޫގައި ޒަމާނުއްސުރެ ހިންގަމުން އަންނަ ތުނޑުކުނާ ވިޔުމުގެ މުއްސަދި އާދަކާދަ އާމެދު މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް Read more
ބިނާވެށި ޕްލޭނެއް ހެދުމުގައި ދެމޭ ކޮންމެ ރޮނގަގީ މުލައްދަނޑީގެ (totalitarian) ބާރާއި ރައްޔިތުންގެ (democratic) ބާރާ ދެމެދު ކުރެހޭ ރޮނގެއް ކަމުގައި ބުނެވިދާނެއެވެ... ފުރަތަމަ ފެންނަ ފެނުމަށް Read more
ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުން ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނަމުގައި ކުރާކަންތައް ދެކޭން ހުންނައިރު އަހުރެނަށް ފެންނަނި ކުރާތީ މުޅީން އެހެން ކަމެކެވެ. ހަމަ ގައިމަށް މެނޭޖުކުޅައުމެއް Read more
ރަށުގެ އެންމެ ރީތި ބީޗުފަޅިފުރާލާ، މަދު ބަޔަކަށް ފައިދާވާ، އުދަރެސް ބަނަކޮށްލާ ބިޔަ ހޮޓާނޭޅިޔަސް، ރަށުގެ ގިނަބައެއްގެ ޖީބަށް ހަލާލު ޑޮލަރު ވައްދާނޭ ސާދާމަގެއް ދައްކުވައިދޭ އަބްދުއްލާ Read more
How the Maldives monarchy treasured the remembrance of a fallen king for more than four hundred years by Ahmed Nazim Read more
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގެ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުކުރުން ކުރިމަތިވިއިރު މިއުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އޮތްގޮތް އޮޅިގެން. ސާފުކޮށް މިއީއޭ އެމްޑީޕީ ވަކާލާތުކުރާ ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަތަކީ Read more
Atollscape is happy to announce our collaboration with this year's 4D Island Field Trip in Maldives. 4D Island is a Read more
އެއާއެކު، އެބައިމީހުން ގިނައަދަދުތަކަށް އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އުޅެންފަށާ، އެމީހުންނަކީ އެހެން ޖަނަވާރުންހެން ބިމާ ދިމާލަށް ނަޒަރުލައިގެން ހިނގާއުޅެންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ގުދުރަތީގޮތުން ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ ބައެއްކަން ހޯދި، އޭގެ Read more
މިއީ އެމްސްޕޭސްއިން ފެލިދެ އަތޮޅު ތިނަދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ވިސްނުމާއި ހިޔާރުކުރާނެމަގު ހޯދުމަށް އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އެޓޯލްސްކޭޕުން ތައްޔާރުކުރި ލިޔުމެކެވެ. Read more
Atollscape collaborated with mspace in parametric modelling, design, and visualisations, site research and analysis of Vaavu Thinadhoo's Land Use Plan Read more