މަޖްލިސް ރައީސަށް ފޮނުވާ އޯޕަން ސިޓީ: ހަމަ ގައިމު ކުނި މެނޭޖުކުރުމެއް ނޫން
ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުން ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނަމުގައި ކުރާކަންތައް ދެކޭން ހުންނައިރު އަހުރެނަށް ފެންނަނި ކުރާތީ މުޅީން އެހެން ކަމެކެވެ. ހަމަ ގައިމަށް މެނޭޖުކުޅައުމެއް
Read more.
“ކައުންސިލަރުންނަކީ ޖަޒީރާ ރަށެއްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު”
ރަށުގެ އެންމެ ރީތި ބީޗުފަޅިފުރާލާ، މަދު ބަޔަކަށް ފައިދާވާ، އުދަރެސް ބަނަކޮށްލާ ބިޔަ ހޮޓާނޭޅިޔަސް، ރަށުގެ ގިނަބައެއްގެ ޖީބަށް ހަލާލު ޑޮލަރު ވައްދާނޭ ސާދާމަގެއް ދައްކުވައިދޭ އަބްދުއްލާ
Read more.
King Kalaafaan Manuscripts
How the Maldives monarchy treasured the remembrance of a fallen king for more than four hundred years by Ahmed Nazim
Read more.
ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ރޮނގު އަޅަނީ ކިހިނެއް؟
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގެ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުކުރުން ކުރިމަތިވިއިރު މިއުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އޮތްގޮތް އޮޅިގެން. ސާފުކޮށް މިއީއޭ އެމްޑީޕީ ވަކާލާތުކުރާ ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަތަކީ
Read more.
4D Island – Field Trip 2019
Atollscape is happy to announce our collaboration with this year's 4D Island Field Trip in Maldives. 4D Island is a
Read more.
Vaavu Thinadhoo – Land use Plan
Atollscape collaborated with mspace in parametric modelling, design, and visualisations, site research and analysis of Vaavu Thinadhoo’s Land Use Plan
Read more.