ފެލިދެ އަތޮޅު ތިނަދޫގެ ސްޓަޑީ

މިއީ އެމްސްޕޭސްއިން ފެލިދެ އަތޮޅު ތިނަދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ވިސްނުމާއި ހިޔާރުކުރާނެމަގު ހޯދުމަށް އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އެޓޯލްސްކޭޕުން ތައްޔާރުކުރި ލިޔުމެކެވެ.

ފެލިދެ އަތޮޅު ތިނަދޫގެ ސްޓަޑީ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *