“ކައުންސިލަރުންނަކީ ޖަޒީރާ ރަށެއްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު”

ރަށުގެ އެންމެ ރީތި ބީޗުފަޅިފުރާލާ، މަދު ބަޔަކަށް ފައިދާވާ، އުދަރެސް ބަނަކޮށްލާ ބިޔަ ހޮޓާނޭޅިޔަސް، ރަށުގެ ގިނަބައެއްގެ ޖީބަށް ހަލާލު ޑޮލަރު ވައްދާނޭ ސާދާމަގެއް ދައްކުވައިދޭ އަބްދުއްލާ ރަޝީދު އައިސީގެ “ޖަޒީރާރާއްޖެ – ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި” ފޮތުގެ ކޮޕީ މިތަނުން ލިބެން އެބަހުރި

ފޮތުގެ ޑިޒައިން އަދި ލޭައައުޓް ހެދީ އައިޝަތު ފަދުވާއާއި އެޓޯލްސްކޭޕް