“ކައުންސިލަރުންނަކީ ޖަޒީރާ ރަށެއްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު”

ރަށުގެ އެންމެ ރީތި ބީޗުފަޅިފުރާލާ، މަދު ބަޔަކަށް ފައިދާވާ، އުދަރެސް ބަނަކޮށްލާ ބިޔަ ހޮޓާނޭޅިޔަސް، ރަށުގެ ގިނަބައެއްގެ ޖީބަށް ހަލާލު ޑޮލަރު ވައްދާނޭ ސާދާމަގެއް ދައްކުވައިދޭ އަބްދުއްލާ ރަޝީދު އައިސީގެ “ޖަޒީރާރާއްޖެ – ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި” ފޮތުގެ ކޮޕީ މިތަނުން ލިބެން އެބަހުރި

ފޮތުގެ ޑިޒައިން އަދި ލޭައައުޓް ހެދީ އައިޝަތު ފަދުވާއާއި އެޓޯލްސްކޭޕް

King Kalaafaan Manuscripts

How the Maldives monarchy treasured the remembrance of a fallen king for more than four hundred years

by Ahmed Nazim Sattar

The contents of the ten paper grants related in this book demonstrate how the Maldives monarchy continued to treasure the remembrance of a fallen king for more than four hundred years by maintaining his tomb as a “recurring” charitable institution. 

The discovery of the Kalaafaan Manuscripts demonstrated par excellence how the Maldivian tradition of remembering the past was carried out by successive kings and queens for more than four hundred years, over the death of a slain king, Kalaafaan. The documents proved that, what amounted to a small fortune, was spent to sustain the remembrance of this King, who in many ways was better remembered dead than alive. 

Produced by Atollscape in collaboration with National Centre for Linguistic and Historical Research (2010)
English and Dhivehi 
ISBN 99915-95-99-6
500 copies
170 pages

Retail Price: 80rf