މ-ގ-މ-ތ-ގ-އ-ހ-ނ-ގ-ފ-އ-އ-ޅ-މ-ކ-ވ-ރ-ށ-ދ-ހ-އ-ލ

“ މަގުމަތީގައި ހިންގާފައި އުޅުމަކީ ވަރަށް ދާހިއްލާ ކަމެއް 

ހިންގާފައި ދާއިރު ފެންނާނެ ބައިވަރު ފަހަތުގަ ގޮނޑި ހުސްކޮށް، އެކަކު ދުއްވާފަދާ ސައިކަލު 

ދެމީހުން އެއްދިމާލަކަށްދާނަމަ ހިނގާފަދާ މީހާއަށް އެގޮންޑި ލިބިއްޖެނަމަ ދެމީހުންނަށް ލިބޭވަރަށް ކުރިއެރުމެއް 

މިފުރުސަތު ސައިކަލު ދުއްވާ މީހުން ހިނގާފަދާ މީހުންނަށް ފުރުސަތު މަގަށް ލުއިވާނެ

The carpool alternative for Male’ – offer free saikal seats to pedestrians: increase saikal efficiency by reducing no. of 1 person saikals. reduce sweat.

(via magupool, a project by atollscape)